Pinyin – silabas - jiang

Neutral1234Audio
jiangjiāngjiángjiǎngjiàng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān sì bǎi jiǔ shí liù
3496