Pinyin – silabas - jiong

Neutral1234Audio
jiongjiōngjióngjiǒngjiòng      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān yī bǎi sì shí èr
3142