Pinyin – silabas - zhai

Neutral1234Audio
zhaizhāizháizhǎizhài      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
影子
yǐngzi
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān qī bǎi jiǔ shí jiǔ
3799