Pinyin – silabas - shai

Neutral1234Audio
shaishāisháishǎishài      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān sān bǎi jiǔ shí liù
4396