Pinyin – silabas - zhei

Neutral1234Audio
zheizhēizhéizhěizhèi      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān líng bā shí liù
4086