Pinyin – silabas - zhei

Neutral1234Audio
zheizhēizhéizhěizhèi      

Elige una sílaba para continuar:

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
shēn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān liù bǎi èr shí èr
3622